Praktijkinformatie

Openingstijden (Opening hours)

for English click here

Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur, en van 13.30 uur tot 17.30 uur.
Pauze van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Wij zijn telefonisch bereikbaar van dinsdag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur, van 13.30 uur tot 14.30 uur, en van 15.30 uur tot 17.30 uur.
Op maandag zijn wij van 8.00 uur tot 12.00 uur en vanaf 13.30 uur de gehele middag te bereiken.

Inschrijven nieuwe patiënten (New patients)

For English click here

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan. Voorwaarde is wel dat u woont in postcodegebied 6130-6143. (Sittard, Einighausen, Limbricht, Guttecoven.) Dit in verband met bereikbaarheid bij spoed.

Neem even telefonisch contact op met de assistente of kom langs bij de balie. De assistente plant dan een kennismakingsgesprek in bij één van onze artsen. Wij vragen u het ingevulde inschrijfformulier mee te nemen. Wij zorgen ervoor dat uw medische gegevens opgevraagd worden bij uw vorige huisarts.

U kunt het inschrijfformulier downloaden via onderstaande link.

Inschrijfformulier huisartsenpraktijk limbrichterveld (PDF)

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 12.00 uur, van 13.30 uur tot 15.00 uur en van 16.00 uur tot 17.30 uur.

Spreekuur

De huisartsen werken alleen op afspraak. We hebben een ochtend- en middagspreekuur. U kunt een afspraak maken aan onze balie of telefonisch: Tel. 046-4581711, optie 3.

Mogelijk vraagt onze assistente u naar de reden van uw komst. Dit is niet uit nieuwsgierigheid maar om goed in te kunnen schatten hoeveel tijd er nodig is en hoe dringend uw probleem is. Wij hopen zo onnodige wachttijd te voorkomen. De assistente is, net als uw huisarts, verplicht uw informatie vertrouwelijk te behandelen.

Per consult worden 10 minuten gereserveerd. Heeft u meerdere klachten, of heeft u om een andere reden meer tijd nodig, geef dit dan aan wanneer u een afspraak maakt. Zo kunt u ons helpen uitloop van het spreekuur tegen te gaan.

Visites

Wanneer u zelf niet naar de praktijk kunt komen, kan de huisarts u thuis komen bezoeken. Bijvoorbeeld als u te ziek, minder goed ter been, of gehandicapt bent. U kunt een visite aanvragen via onze assistente. Doet u dit bij voorkeur vóór 10.00 uur.

Omdat we u in de praktijk beter kunnen onderzoeken en behandelen, heeft het soms de voorkeur toch naar de praktijk te komen als dit mogelijk is.

Telefonisch spreekuur

Op het telefonisch spreekuur kunt u terecht voor korte vragen en uitslagen van onderzoeken (bijv. bloedonderzoek, röntgenfoto’s en echo’s, mits deze door de huisarts zijn aangevraagd).
Het telefonisch spreekuur is van maandag tot en met vrijdag van 12.00 uur tot 12.30 uur.

Huisartsenpost

De huisartsenpost is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 17.30 uur tot 8.00 uur, het hele weekend van vrijdag 17.30 uur tot maandagochtend 8.00 uur en op feestdagen de hele dag.(Feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Carnavalsmaandag, Paasmaandag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag en eerste en tweede Kerstdag.)

De Huisartsenpost vindt u in het Zuyderland Medisch Centrum, naast de Spoedeisende Hulp.
Adres: Dr H. van der Hoffplein 1, 6162 BG, Sittard-Geleen.
tel. 046 400 99 25
Volg de borden: “Spoedeisende Hulp/Huisartsendienst Westelijke Mijnstreek”.

De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak. Houdt uw verzekeringsbewijs en uw medicatie bij de hand wanneer u de huisartsenpost belt. De assistente op de huisartsendienst stelt u een aantal vragen om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Zij heeft een speciale opleiding gehad om u telefonisch advies te geven en in te schatten of een consult of visite noodzakelijk is. Zo nodig kan zij overleggen met één van de dienstdoende huisartsen.

Wegblijftarief

Mocht u niet op uw afspraak kunnen komen, laat ons dat dan zo snel mogelijk, maar maximaal 24 uur van te voren, weten. We kunnen in deze tijd dan andere patiënten helpen. Als u zich niet afmeldt kunnen wij een wegblijftarief hanteren van €15,00 of €20,00.

Dit bedrag is afhankelijk van de lengte van uw afspraak bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner.

Mist u uw afspraak door overmacht, vertel het ons dan. In dat geval kunnen wij het wegblijftarief laten vervallen. Herhaaldelijk wegblijven zonder bericht zal echter bij u in rekening worden gebracht. Deze rekening kan niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar.

Klachtenregeling

Wat kunt U doen als U een klacht heeft?

De huisartsen en hun medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Limbrichterveld proberen U goede en verantwoorde zorg te bieden. Helaas kan het toch gebeuren dat er zaken minder goed lopen en zelfs misgaan. In dat geval willen wij dat graag van U horen. Daarom hebben we de volgende klachtenregeling opgesteld voor klachten die betrekking hebben op de medewerkers van Huisartsenpraktijk Limbrichterveld.

 • Probeer samen met Uw huisarts het probleem op te lossen.

Wanneer U vindt dat er zaken zijn misgegaan, laat het ons weten. Wij willen graag met U het gesprek hierover aangaan. Mogelijk kunnen we dingen uitleggen, waardoor zaken duidelijker voor U worden.  Maar dit gesprek is ook bedoeld om van Uw situatie te leren en daarop onze manier van werken aan te passen, waardoor we herhaling mogelijk kunnen voorkomen. Dus wanneer U ontevreden bent over bepaalde zaken, vul dan een klachtenformulier in. We nemen dan uiterlijk binnen 1 week na ontvangst contact met U op voor het maken van een afspraak.

Klik op deze link om het formulier te openen en in te vullen.

 • Indienen van een klacht bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Het kan zijn dat zich een situatie voordoet waarbij U er de voorkeur aan geeft niet rechtstreeks met ons in contact te treden. Dan kunt U Uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland in Eindhoven. Onze huisartsen zijn bij deze stichting aangesloten. Nadat zij Uw klacht hebben ontvangen, zullen de medewerkers van deze stichting contact met U opnemen, en ook de huisarts over deze klacht informeren. In een verdere schriftelijke en/of mondelinge procedure zullen ze de klacht beoordelen en de huisarts adviezen geven om te proberen om herhaling van de klacht te voorkomen. Het adres van Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland is:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland

Postbus 8018

5601 KA Eindhoven

Tel. 088-0229100 (ma t/m do 9.00 tot 17.00 uur)

Opvragen medische gegevens door derden

Omdat wij merken dat er vaker vragen zijn over het opvragen van medische gegevens door derden, willen wij graag wat uitleg hierover geven.

Mocht een instantie (bijv. bedrijfsarts, verzekeringsarts, advocaat, gemeente) medische gegevens van U willen opvragen bij de huisarts, dan kan dit alleen met een door U zelf ondertekende machtiging, en met een duidelijke vraag aan de huisarts. Wij kunnen dus niet zonder meer (delen van) Uw medische dossier aan derden verstrekken. Let op: dit soort informatie-aanvragen moeten wij buiten het gewone spreekuur om beantwoorden; daarom duurt het gemiddeld 1 week om een antwoordbrief te versturen.

Verstrekken uitslagen aan familieleden

Het kan uiteraard voorkomen dat U niet zelf in de gelegenheid bent om met ons te bellen voor de uitslag van een onderzoek. Uw partner of een ander familielid mag dit dan namens U doen, mits U hier toestemming voor geeft. Weet U van tevoren al dat U niet zelf contact met ons kunt opnemen over de uitslagen, laat dan even aan ons weten wie namens U contact opneemt; dit om misverstanden te voorkomen.

Ouders mogen namens hun minderjarige kinderen contact opnemen voor uitslagen. Echter let op: kinderen van 16 en 17 jaar gelden volgens de wet WGBO als meerderjarig, en dienen zelf te bellen voor de uitslag, tenzij zij een van beide ouders toestemming geven om namens hen de uitslag op te vragen. Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dit niet.

Medische verklaringen

Vaak krijgen wij de vraag om een medische verklaring op te stellen, bijvoorbeeld voor de sportschool of voor de gemeente. Een dergelijke verklaring mogen wij niet opstellen. Dit ligt vast in de afspraken van onze artsenorganisatie de KNMG.

Wij merken dat er veel onduidelijkheid hierover bestaat, en verschillende instanties toch een verklaring blijven vragen. Via onderstaande link kunt U een briefje downloaden voor degene die een verklaring van U vraagt. Hierin staat uitleg waarom de behandelend arts geen geneeskundige verklaring afgeeft.

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/artseninfolijn/weigeringsbriefje.htm

Mocht U geen Internet hebben, dan kunt U ook onze assistente om dit weigeringsbriefje vragen.

Wordt dit briefje niet geaccepteerd, dan is een andere mogelijkheid om een uitdraai van Uw medische dossier met de betreffende informatie aan U mee te geven. U bepaalt in dit geval zelf aan wie U welke gegevens verstrekt en wie inzage kunnen hebben in de gegevens. Denk daar goed over na. Wij kunnen hier dan geen verantwoordelijkheid voor nemen.

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk.

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk Limbrichterveld is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Limbrichterveld hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Limbrichterveld. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Limbrichterveld is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Limbrichterveld hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk Limbrichterveld wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP) uit. Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Klik hier voor het aanvraagformulier “medische gegevens door patiënt”. (PDF)